به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد. متن اطلاعیه از اینجا قابل دریافت است. ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- برای سال 1402 از اینجا قابل دریافت است. ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی، ترمی واحدی برای سال 1402 از اینجا قابل دریافت است. پایان پیام/ ت 3