اخبار ویروس کرونا، تعداد بهبودیافتگان، شهرهای قرمز